Shopping Cart

Срокове и условия на играта на „City Cocoon“

Срокове и условия на играта на „City Cocoon“

Играта започва на: 23 ноември 2020г.
Играта завършва на: 27 ноември 2020г.
Период на играта: 5 дни.
Награда: 2 бр. комплект Слънцезащитен Крем за лице предпазващ от градско замърсяване SPF 50 и Детоксикиращ серум – хиалуронова киселина, активна съставка против градско замърсяване, витамин С.
Наградите ще бъдат изтеглени на 30.11.2020г. след изтичане на срока за участие в играта.
Участието в играта не е обвързано с покупка.
Победителите ще бъдат избрани чрез томбола.
Имената на печелившите ще бъдат обявени със стори и под поста с играта във фейсбук профила на „City Cocoon“ на 30.11.2020 г.
Раздел І.

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА.

  1. Играта се организира и провежда от „Актив Протект Козметикс“ ООД, наричани по-нататък „Организатор”.

Раздел ІІ.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА.

2.1. Участниците в играта са длъжни да спазват условията на описаните по-долу официални правила, наричани по-нататък „Официални правила”.

2.2. Официалните правила се публикуват в началото на кампанията и ще бъдат достъпни за целия период на провеждането й на: citycocoon.bg

2.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на: citycocoon.bg

2.4. С участието си в кампанията участниците се обвързват с тези Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете й.

Раздел ІІІ.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА.

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

Раздел ІV.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА.

4.1. Играта стартира на 23.11.2020 г. и продължава до 27.11.2020 г.

Раздел V.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА.

5.1. В играта имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на професионално заетите с кампанията лица и City Cocoon, както и членове на техните семейства (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).

5.2. Участници, ненавършили 18 години, нямат право на участие за награда.

5.3. Участието в играта е доброволно, необвързано с покупка и става по следния начин:

Всички желаещи да се включат в играта трябва да:

Харесат страницата на @City Cocoon BG
Споделите в коментар, да тагнете приятел и да споделите с нас продукт, който е неизменна част от вашата рутина.

Раздел VІ.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ.

6.1. Награда: комплект Слънцезащитен Крем за лице предпазващ от градско замърсяване SPF 50 и Детоксикиращ серум – хиалуронова киселина, активна съставка против градско замърсяване, витамин С.

6.2. Общ брой на наградите: 2 бр. комплекти съдържащи Слънцезащитен Крем за лице предпазващ от градско замърсяване SPF 50 и Детоксикиращ серум – хиалуронова киселина, активна съставка против градско замърсяване, витамин С.

Печелившите участници ще бъдат обявени със стори на FB и под поста „City Cocoon BG“ на 30.11.2020 г.

С изтеглените печеливши, организаторът ще се свърже чрез съобщение в двудневен срок от изтеглянето, за да ги помоли да споделят адрес, където да им бъде изпратена наградата.

Раздел VII.

ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ.

7.1. Награди се изпращат за сметка на спечелилите участници, по куриер по техен избор, на посочен от тях адрес за доставка най-късно до една седмици след обявяването им.

7.2. В случай, че спечелилият не бъде открит на посочения адрес, куриерът ще остави уведомителна бележка от кой офис на куриерската компания печелившият може да получи наградата си. В този случай е препоръчително наградата да бъде потърсена до 5 работни дни от датата на бележката. Непотърсени награди в горепосочените срокове се връщат при Организатора, като след този срок Организаторът не отговаря за пазенето на наградите, върнати от куриера.

7.3. В случай, че спечелилият участник не може да бъде открит на посочения от него адрес и не се свърже с Организатора, за да потърси наградата си в срок до една седмица след приключване на играта и обявяване на спечелилите, т.е. до 07.12.2020 г. Организаторът не носи отговорност за съхраняването на спечелената награда. Организаторът не носи отговорност, ако наградата не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни имена, адрес, телефон за връзка. Организаторът няма да разглежда кореспонденция във връзка с настоящата игра след 07.12.2020 г.

Раздел VIIІ.

ОТГОВОРНОСТ

8.1. Всяко участие след определения краен срок на Играта, както и участие, което не е изпълнено условието за включване в Играта посочено в т. 5.3., се счита за невалидно.

8.2. Организаторът не носи отговорност, ако не може да установи контакт с печеливш участник или ако награда не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни данни при условията на раздел VII от настоящите правила.

Раздел IХ.

ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

9.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

Раздел Х.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА.

10.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите Официални правила, в следните случаи:

• при констатирани злоупотреба или масово нарушаване правилата на Играта;

• при възникване на форсмажорни обстоятелства; или

• по други обективни причини.

10.2. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Раздел ХІ.

СПОРОВЕ

11.1. Спорове между Организатора и участници в Играта се решават по взаимно съгласие. При невъзможност за доброволно уреждане на спора, същият се решава от компетентния съд съгласно българското законодателство.

Раздел XII.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

12.1. С участието си в Играта лицето дава изричното си съгласие по смисъла на чл. 4, ал. 1, т.2 от Закона за защита на личните данни предоставените от него лични данни да бъдат събирани и използвани за целите на Играта.

12.2. Предоставянето на данните има доброволен характер.

12.3. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица. Информация за Политика за защита на личните данни вижте тук: ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ